En aquest portal trobareu tota mena d’informació relativa a la ginecologia oncològica. Adreçat a usuàries (no professionals). Llenguatge clar i entenedor. Diverses utilitats i interaccions.

Elaborat per UGO (Unitat Ginecologia Oncològica) – Hospital Clínic.
Web màster: Dr Pere Fusté

Accediu:

Ginecologia Oncològica